The Use of “Psalms,” “Hymns” and “Spiritual Songs” in the Septuagint

The Titles of the Psalms in the Septuagint[1]

LXX Greek Strong’s Number LXX meaning KJV NKJV NIV/RSV Word count Psalm in which title is found
(in the Septuagint)
yalmos 5568 psalmos/psalm psalm psalm psalm 66 3-9, 11-15, 19-25, 29-31, 38-41, 43-44, 46-51, 62-68, 73, 75-77, 79-85, 87-88, 92, 94, 98-101, 108-110, 139-141, 143
sunesews
sunesin
4907 understanding
or wisdom
maschil a contemplation maskil 13 32, 42, 44-45, 52-55, 74, 78, 88- 89, 142
umnois 5215 eumnos/hymn neginoth with stringed instruments with stringed instruments 6 6, 54-55, 61, 67, 76
wdh
wdhs
5603 ode/song song song song 36 4, 18, 30, 39, 45, 48, 65-68, 75-76, 83, 87-88, 91-93, 95-96, 108, 120-134

 

Word in Psalm Title
(in the Septuagint)
Psalms 
(in the Septuagint)
# of Psalms
yalmos (psalm)
wdh (song)
4, 30, 48, 65, 66, 68, 75, 83, 87, 88, 92, 108 12
yalmos (psalm)
umnois (hymn)
6 1
yalmos (psalm)
umnois (hymn)
wdh (song)
67, 76 2
yalmos (psalm)
wdh (song)
sunesin (maschil)
88 1
umnois (hymn)
sunesin (maschil)
54, 55 2
wdh (song)
sunesin (maschil)
45 1
yalmos (psalm)
sunesin (maschil)
44 1
ONLY yalmos (psalm) 3, 5, 7-9, 11-15, 19-25, 29, 31, 38, 40-41, 43, 46-47, 49-51, 62-64, 73, 77, 79-82, 84- 85, 94, 98-101, 109-110, 139-141, 143 41
ONLY sunesin(maschil) 32, 42, 52-53, 74, 78, 89, 142 8
ONLY wdh (song) 18, 39, 91, 93, 95-96, 120-134 21
ONLY umnois (hymn) 61

 

Septuagint – Verse 1 of each Psalm. * indicates that the Psalm has no title (according to the KJV)

First number is the LXX chapter number / Second number is the KJV Chapter number

1 / 1* makarios anhr os ouk eporeuqh en boulh asebwn kai en odw amartwlwn ouk esth kai epi kaqedran loimwn ouk ekaqisen
2 / 2* ina ti efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena
3 / 3 yalmos tw dauid opote apedidrasken apo proswpou abessalwm tou uiou autou
4 / 4 eis to telos en yalmois wdh tw dauid
5 / 5 eis to telos uper ths klhronomoushs yalmos tw dauid
6 / 6 eis to telos en umnois uper ths ogdohs yalmos tw dauid
7 / 7 yalmos tw dauid on hsen tw kuriw uper twn logwn cousi uiou iemeni
8 / 8 eis to telos uper twn lhnwn yalmos tw dauid
9 / 9 eis to telos uper twn krufiwn tou uiou yalmos tw dauid
10 / 10*,11 eis to telos yalmos tw dauid epi tw kuriw pepoiqa pas ereite th yuch mou metanasteuou epi ta orh ws strouqion
11 / 12 eis to telos uper ths ogdohs yalmos tw dauid
12 / 13 eis to telos yalmos tw dauid
13 / 14 eis to telos yalmos tw dauid eipen afrwn en kardia autou ouk estin qeos diefqeiran kai ebdelucqhsan en epithdeumasin ouk estin poiwn crhstothta ouk estin ews enos
14 / 15 yalmos tw dauid kurie tis paroikhsei en tw skhnwmati sou kai tis kataskhnwsei en tw orei tw agiw sou
15 / 16 sthlografia tw dauid fulaxon me kurie oti epi soi hlpisa
16 / 17 proseuch tou dauid eisakouson kurie ths dikaiosunhs mou prosces th dehsei mou enwtisai ths proseuchs mou ouk en ceilesin doliois
17 / 18 eis to telos tw paidi kuriou tw dauid a elalhsen tw kuriw tous logous ths wdhstauths en hmera h errusato auton kurios ek ceiros pantwn twn ecqrwn autou kai ek ceiros saoul
18 / 19 eis to telos yalmos tw dauid
19 / 20 eis to telos yalmos tw dauid
20 / 21 eis to telos yalmos tw dauid
21 / 22 eis to telos uper ths antilhmyews ths ewqinhs yalmos tw dauid
22 / 23 yalmos tw dauid kurios poimainei me kai ouden me usterhsei
23 / 24 yalmos tw dauid ths mias sabbatwn tou kuriou h gh kai to plhrwma auths h oikoumenh kai pantes oi katoikountes en auth
24 / 25 yalmos tw dauid pros se kurie hra thn yuchn mou o qeos mou
25 / 26 tou dauid krinon me kurie oti egw en akakia mou eporeuqhn kai epi tw kuriw elpizwn ou mh asqenhsw
26 / 27 tou dauid pro tou crisqhnai kurios fwtismos mou kai swthr mou tina fobhqhsomai kurios uperaspisths ths zwhs mou apo tinos deiliasw
27 / 28 tou dauid pros se kurie ekekraxa o qeos mou mh parasiwphshs apó emou mhpote parasiwphshs apó emou kai omoiwqhsomai tois katabainousin eis lakkon
28 / 29 yalmos tw dauid exodiou skhnhs enegkate tw kuriw uioi qeou enegkate tw kuriw uious kriwn enegkate tw kuriw doxan kai timhn
29 / 30 eis to telos yalmos wdhs tou egkainismou tou oikou tw dauid
30 / 31 eis to telos yalmos tw dauid ekstasews
31 / 32 tw dauid sunesews makarioi wn afeqhsan ai anomiai kai wn epekalufqhsan ai amartiai
32 / 33* tw dauid agalliasqe dikaioi en tw kuriw tois euqesi prepei ainesis
33 / 34 tw dauid opote hlloiwsen to proswpon autou enantion abimelec kai apelusen auton kai aphlqen
34 / 35 tw dauid dikason kurie tous adikountas me polemhson tous polemountas me
35 / 36 eis to telos tw doulw kuriou tw dauid
36 / 37 tou dauid mh parazhlou en ponhreuomenois mhde zhlou tous poiountas thn anomian
37 / 38 yalmos tw dauid eis anamnhsin peri sabbatou
38 / 39 eis to telos tw idiqoun wdh tw dauid
39 / 40 eis to telos tw dauid yalmos
40 / 41 eis to telos yalmos tw dauid
41 / 42 eis to telos eis sunesin tois uiois kore
42 / 43* yalmos tw dauid krinon me o qeos kai dikason thn dikhn mou ex eqnous ouc osiou apo anqrwpou adikou kai doliou rusai me
43 / 44 eis to telos tois uiois kore eis sunesin yalmos
44 / 45 eis to telos uper twn alloiwqhsomenwn tois uiois kore eis sunesin wdh uper tou agaphtou
45 / 46 eis to telos uper twn uiwn kore uper twn krufiwn yalmos
46 / 47 eis to telos uper twn uiwn kore yalmos
47 / 48 yalmos wdhs tois uiois kore deutera sabbatou
48 / 49 eis to telos tois uiois kore yalmos
49 / 50 yalmos tw asaf qeos qewn kurios elalhsen kai ekalesen thn ghn apo anatolwn hliou kai mecri dusmwn
50 / 51 eis to telos yalmos tw dauid
51 / 52 eis to telos sunesews tw dauid
52 / 53 eis to telos uper maeleq sunesews tw dauid
53 / 54 eis to telos en umnois sunesews tw dauid
54 / 55 eis to telos en umnois sunesews tw dauid
55 / 56 eis to telos uper tou laou tou apo twn agiwn memakrummenou tw dauid eis sthlografian opote ekrathsan auton oi allofuloi en geq
56 / 57 eis to telos mh diafqeirhs tw dauid eis sthlografian en tw auton apodidraskein apo proswpou saoul eis to sphlaion
57 / 58 eis to telos mh diafqeirhs tw dauid eis sthlografian
58 / 59 eis to telos mh diafqeirhs tw dauid eis sthlografian opote apesteilen saoul kai efulaxen ton oikon autou tou qanatwsai auton
59 / 60 eis to telos tois alloiwqhsomenois eti eis sthlografian tw dauid eis didachn
60 / 61 eis to telos en umnois tw dauid
61 / 62 eis to telos uper idiqoun yalmos tw dauid
62 / 63 yalmos tw dauid en tw einai auton en th erhmw ths ioudaias
63 / 64 eis to telos yalmos tw dauid
64 / 65 eis to telos yalmos tw dauid wdh ieremiou kai iezekihl ek tou logou ths paroikias ote emellon ekporeuesqai
65 / 66 eis to telos wdh yalmou anastasews alalaxate tw qew pasa h gh
66 / 67 eis to telos en umnois yalmos wdhs
67 / 68 eis to telos tw dauid yalmos wdhs
68 / 69 eis to telos uper twn alloiwqhsomenwn tw dauid
69 / 70 eis to telos tw dauid eis anamnhsin
70 / 71* tw dauid uiwn iwnadab kai twn prwtwn aicmalwtisqentwn o qeos epi soi hlpisa mh kataiscunqeihn eis ton aiwna
71 / 72 eis salwmwn o qeos to krima sou tw basilei dos kai thn dikaiosunhn sou tw uiw tou basilews
72 / 73 yalmos tw asaf ws agaqos tw israhl o qeos tois euqesi th kardia
73 / 74 sunesews tw asaf ina ti apwsw o qeos eis telos wrgisqh o qumos sou epi probata nomhs sou
74 / 75 eis to telos mh diafqeirhs yalmos tw asaf wdhs
75 / 76 eis to telos en umnois yalmos tw asaf wdh pros ton assurion
76 / 77 eis to telos uper idiqoun tw asaf yalmos
77 / 78 sunesews tw asaf prosecete laos mou ton nomon mou klinate to ous umwn eis ta rhmata tou stomatos mou
78 / 79 yalmos tw asaf o qeos hlqosan eqnh eis thn klhronomian sou emianan ton naon ton agion sou eqento ierousalhm eis opwrofulakion
79 / 80 eis to telos uper twn alloiwqhsomenwn marturion tw asaf yalmos uper tou assuriou
80 / 81 eis to telos uper twn lhnwn tw asaf yalmos
81 / 82 yalmos tw asaf o qeos esth en sunagwgh qewn en mesw de qeous diakrinei
82 / 83 wdh yalmou tw asaf
83 / 84 eis to telos uper twn lhnwn tois uiois kore yalmos
84 / 85 eis to telos tois uiois kore yalmos
85 / 86 proseuch tw dauid klinon kurie to ous sou kai epakouson mou oti ptwcos kai penhs eimi egw
86 / 87 tois uiois kore yalmos wdhs oi qemelioi autou en tois oresin tois agiois
87 / 88 wdh yalmou tois uiois kore eis to telos uper maeleq tou apokriqhnai sunesews aiman tw israhlith
88 / 89 sunesews aiqan tw israhlith
89 / 90 proseuch tou mwush anqrwpou tou qeou kurie katafugh egenhqhs hmin en genea kai genea
90 / 91* ainos wdhs tw dauid o katoikwn en bohqeia tou uyistou en skeph tou qeou tou ouranou aulisqhsetai
91 / 92 yalmos wdhs eis thn hmeran tou sabbatou
92 / 93* eis thn hmeran tou prosabbatou ote katwkistai h gh ainos wdhs tw dauid o kurios ebasileusen euprepeian enedusato enedusato kurios dunamin kai periezwsato kai gar esterewsen thn oikoumenhn htis ou saleuqhsetai
93 / 94* yalmos tw dauid tetradi sabbatwn o qeos ekdikhsewn kurios o qeos ekdikhsewn eparrhsiasato
94 / 95* ainos wdhs tw dauid deute agalliaswmeqa tw kuriw alalaxwmen tw qew tw swthri hmwn
95 / 96* ote o oikos wkodomeito meta thn aicmalwsian wdh tw dauid asate tw kuriw asma kainon asate tw kuriw pasa h gh
96 / 97* tw dauid ote h gh autou kaqistatai o kurios ebasileusen agalliasqw h gh eufranqhtwsan nhsoi pollai
97 / 98 yalmos tw dauid asate tw kuriw asma kainon oti qaumasta epoihsen kurios eswsen autw h dexia autou kai o braciwn o agios autou
98 / 99* yalmos tw dauid o kurios ebasileusen orgizesqwsan laoi o kaqhmenos epi twn ceroubin saleuqhtw h gh
99 / 100 yalmos eis exomologhsin alalaxate tw kuriw pasa h gh
100 / 101 tw dauid yalmos eleos kai krisin asomai soi kurie
101 / 102 proseuch tw ptwcw otan akhdiash kai enantion kuriou ekceh thn dehsin autou
102 / 103 tw dauid eulogei h yuch mou ton kurion kai panta ta entos mou to onoma to agion autou
103 / 104* tw dauid eulogei h yuch mou ton kurion kurie o qeos mou emegalunqhs sfodra exomologhsin kai euprepeian enedusw
104 / 105* allhlouia exomologeisqe tw kuriw kai epikaleisqe to onoma autou apaggeilate en tois eqnesin ta erga autou
105 / 106* allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstos oti eis ton aiwna to eleos autou
106 / 107* allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstos oti eis ton aiwna to eleos autou
107 / 108 wdh yalmou tw dauid
108 / 109 eis to telos tw dauid yalmos o qeos thn ainesin mou mh parasiwphshs
109 / 110 tw dauid yalmos eipen o kurios tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ews an qw tous ecqrous sou upopodion twn podwn sou
110 / 111* allhlouia exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou en boulh euqeiwn kai sunagwgh
111 / 112* allhlouia makarios anhr o foboumenos ton kurion en tais entolais autou qelhsei sfodra
112 / 113* allhlouia aineite paides kurion aineite to onoma kuriou
113 / 114* allhlouia en exodw israhl ex aiguptou oikou iakwb ek laou barbarou
114 / 115* allhlouia hgaphsa oti eisakousetai kurios ths fwnhs ths dehsews mou
115 / 116* allhlouia episteusa dio elalhsa egw de etapeinwqhn sfodra
116 / 117* allhlouia aineite ton kurion panta ta eqnh epainesate auton pantes oi laoi
117 / 118* allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti agaqos oti eis ton aiwna to eleos autou
118 / 119* allhlouia a alf makarioi oi amwmoi en odw oi poreuomenoi en nomw kuriou
119 / 120 wdh twn anabaqmwn pros kurion en tw qlibesqai me ekekraxa kai eishkousen mou
120 / 121 wdh twn anabaqmwn hra tous ofqalmous mou eis ta orh poqen hxei h bohqeia mou
121 / 122 wdh twn anabaqmwn eufranqhn epi tois eirhkosin moi eis oikon kuriou poreusomeqa
122 / 123 wdh twn anabaqmwn pros se hra tous ofqalmous mou ton katoikounta en tw ouranw
123 / 124 wdh twn anabaqmwn ei mh oti kurios hn en hmin eipatw dh israhl
124 / 125 wdh twn anabaqmwn oi pepoiqotes epi kurion ws oros siwn ou saleuqhsetai eis ton aiwna o katoikwn ierousalhm
125 / 126 wdh twn anabaqmwn en tw epistreyai kurion thn aicmalwsian siwn egenhqhmen ws parakeklhmenoi
126 / 127 wdh twn anabaqmwn tw salwmwn ean mh kurios oikodomhsh oikon eis mathn ekopiasan oi oikodomountes auton ean mh kurios…
127 / 128 wdh twn anabaqmwn makarioi pantes oi foboumenoi ton kurion oi poreuomenoi en tais odois autou
128 / 129 wdh twn anabaqmwn pleonakis epolemhsan me ek neothtos mou eipatw dh israhl
129 / 130 wdh twn anabaqmwn ek baqewn ekekraxa se kurie
130 / 131 wdh twn anabaqmwn tw dauid kurie ouc uywqh mou h kardia oude emetewrisqhsan oi ofqalmoi mou oude eporeuqhn en megalois…
131 / 132 wdh twn anabaqmwn mnhsqhti kurie tou dauid kai pashs ths prau thtos autou
132 / 133 wdh twn anabaqmwn tw dauid idou dh ti kalon h ti terpnon alló h to katoikein adelfous epi to auto
133 / 134 wdh twn anabaqmwn idou dh eulogeite ton kurion pantes oi douloi kuriou oi estwtes en oikw kuriou en aulais oikou qeou hmwn
134 / 135* allhlouia aineite to onoma kuriou aineite douloi kurion
135 / 136* allhlouia exomologeisqe tw kuriw oti crhstos oti eis ton aiwna to eleos autou
136 / 137* tw dauid epi twn potamwn babulwnos ekei ekaqisamen kai eklausamen en tw mnhsqhnai hmas ths siwn
137 / 138 tw dauid exomologhsomai soi kurie en olh kardia mou oti hkousas ta rhmata tou stomatos mou kai enantion aggelwn yalw soi
138 / 139 eis to telos yalmos tw dauid kurie edokimasas me kai egnws me
139 / 140 eis to telos yalmos tw dauid
140 / 141 yalmos tw dauid kurie ekekraxa pros se eisakouson mou prosces th fwnh ths dehsews mou en tw kekragenai me pros se
141 / 142 sunesews tw dauid en tw einai auton en tw sphlaiw proseuch
142 / 143 yalmos tw dauid ote auton o uios katadiwkei kurie eisakouson ths proseuchs mou enwtisai thn dehsin mou en th alhqeia…
143 / 144 tw dauid pros ton goliad euloghtos kurios o qeos mou o didaskwn tas ceiras mou eis parataxin tous daktulous mou eis polemon
144 / 145 ainesis tw dauid uywsw se o qeos mou o basileus mou kai euloghsw to onoma sou eis ton aiwna kai eis ton aiwna tou aiwnos
145 / 146* allhlouia aggaiou kai zacariou ainei h yuch mou ton kurion
146 / 147* allhlouia aggaiou kai zacariou aineite ton kurion oti agaqon yalmos tw qew hmwn hdunqeih ainesis
147 / 147** allhlouia aggaiou kai zacariou epainei ierousalhm ton kurion ainei ton qeon sou siwn
148 / 148* allhlouia aggaiou kai zacariou aineite ton kurion ek twn ouranwn aineite auton en tois uyistois
149 / 149* allhlouia asate tw kuriw asma kainon h ainesis autou en ekklhsia osiwn
150 / 150* allhlouia aineite ton qeon en tois agiois autou aineite auton en sterewmati dunamews autou

1Sikkema, Henry. “The Titles of the Psalms in the Septuagint.” SpindleWorks. Riese Heemskerk. Web. January 23, 2016.